Các bài toán tính nhanh lớp 4

     

Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài đặt ngay bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (121.66 KB, 5 trang )


Bài tập cải thiện Toán lớp 4: Dạng tốn tính nhanh

Bản quyền tài liệu trực thuộc về upload.123doc.netA. Một số trong những công thức phải nhớ để triển khai tính nhanh

1. Phép cộng

+ tính chất giao hốn: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng khơng thayđổi

a + b = b + a

+ tính chất kết hợp: Khi cộng hai số với số sản phẩm công nghệ ba, ta có thể cộng số thứ nhất vớitổng của số sản phẩm hai và số lắp thêm ba.

Bạn đang xem: Các bài toán tính nhanh lớp 4

a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)2. Phép trừ

+ Trừ một trong những cho một tổng: hy vọng trừ một số trong những cho một tổng ta có thể lấy số đó trừ đimột số được kết quả trừ tiếp số còn lại

a – (b + c) = (a – b) - c

+ Trừ một tổng cho một số: mong trừ một tổng cho 1 số, ta lấy một số hạng củatổng trừ đi số kia rồi cộng với số hạng còn lại

(a + b) – c = (a – c) + b = (b – c) + a3. Phép nhân

+ đặc điểm giao hốn: Khi thay đổi chỗ các thừa số vào một tích thì tích khơng thayđổi.

a x b = b x a

+ tính chất kết hợp: lúc nhân một tích hai số với số vật dụng ba, ta có thể nhân số thứnhất cùng với tích của số trang bị hai và số đồ vật ba

a x b x c = (a x b) x c = a x (b x c)

+ Nhân với số 1: Số thoải mái và tự nhiên nào nhân với 1 cũng bởi chính số đó. Hàng đầu nhân vớimột số tự nhiên nào đó đều bằng chính số đó.

a x 1 = 1 x a = a

+ Nhân một vài với một tổng: mong mỏi nhân một trong những với một tổng, ta nhân số kia vớitừng số hạng của tổng, rồi cộng các hiệu quả lại cùng với nhau.

Xem thêm: Top 3 Cách Xóa Mụn Trong Photoshop Cs5, Cách Xóa Mụn Trong Photoshop Nhanh Nhất

a x (b + c) = a x b + a x c

+ Nhân một số với một hiệu: mong nhân một trong những với một hiệu, ta có thể lần lượtnhân số kia với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai công dụng cho nhau

a x (b – c) = a x b – a x c4. Phép chia:

+ chia một tổng cho một số: Khi phân tách một tổng cho 1 số, nếu các số hạng của tổngđều chia hết mang đến số phân tách thì ta rất có thể chia từng số hạng đến số chia, rồi cùng cáckết quả tìm kiếm được lại với nhau.

(a + b) : c = a : c + b : c


+ phân tách một hiệu cho một số: mong muốn chia một hiệu cho 1 số, ta có thể lần lượt chiasố bị trừ cùng số trừ mang đến số kia rồi trừ hai công dụng lại cùng với nhau


(2)

+ Chia một số trong những cho một tích: khi chia một trong những cho một tích hai thừa số, ta hoàn toàn có thể chiasố đó cho 1 thừa số, rồi lấy công dụng tìm được chia tiếp mang đến thừa số kia.

a : (b x c) = a : b : c = a : c : b

+ chia một tích cho một số: Khi chia một tích nhì thừa số cho 1 số, ta rất có thể lấymột vượt số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân tác dụng với vượt số kia.

(a x b) : c = a : c x b = b : c x a

+ phân tách cho số 1: bất kì số thoải mái và tự nhiên nào chia cho một cũng bằng chính nó

a : 1 = aB. Bài tập

Bài 1: Tính nhanh

a, 237 + 357 + 763 b, 2345 + 4257 - 345

c, 4276 + 2357 + 5724 + 7643 d, 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653e, 2376 + 3425 - 376 - 425 f, 3145 - 246 +2347 - 145 + 4246 - 347

Bài 2: Tính nhanh

a, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 b, 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25c, 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15 d, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18e, 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 3: Tính nhanh

a, 425 x 3475 + 425 x 6525 b, 234 x 1257 - 234 x 257c, 3876 x 375 + 375 x 6124 d, 1327 x 524 - 524 x 327

e, 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214 f, 325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249g, 312 x 425 + 312 x 574 + 312 h, 174 x 1274 -175 x 273 -175

Bài 4: Tính nhanh

a, 4 x 125 x 25 x 8 b, 2 x 8 x 50 x 25 x 125c, 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

d, 25 x đôi mươi x 125 x 8 - 8 x 20 x 5 x 125

Bài 5: Tính nhanh

a, 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4 b, 6 x 1235 x đôi mươi - 5 x 235 x 24c, (145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143 d, 54 x 47 - 47 x 53 - 20 - 27

Bài 6: Tính nhanh

a, 10000 - 47 x 74 - 47 x 26 b, 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543

Bài 7: Tính cấp tốc

399 x 45 + 55 x 3991995 x1996 -1991x1995


Bài 8: đến A = 2009 x 425 cùng B = 575 x 2009. Khơng tính A với B, em hãy tính

nhanh hiệu quả của A + B?


(3)

Bài 1:

a, 237 + 357 + 763= 237 + 763 + 357 = (237 + 763) + 357= 1000 + 357

= 1357

b, 2345 + 4257 - 345= 4257 + 2345 - 345= (4257 + 2345) - 345= 4257 + 2000

= 6257c, 4276 + 2357 + 5724 + 7643

= 4276 + 5724 + 2357 + 7643= (4276 + 5724) + (2357 + 7643)= 10000 + 10000

= 20000

d, 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653= 3145 + 2496 + 7504 + 5347 + 4653= 3145 + (2496 + 7504) + (5347 + 4653)
= 3145 + 10000 + 10000

= 23145e, 2376 + 3425 - 376 - 425

= 3425 + 2376 - 376 - 425= 3425 + (2376 - 376) - 425= 3425 + 2000 - 425

= 2000 + 3425 - 425= 2000 + (3425 - 425)= 2000 + 3000

= 5000

f, 3145 - 246 +2347 - 145 + 4246 - 347= 3145 + 4246 - 246 - 145 + 2347 - 347= 3145 + (4246 - 246) -145 + (2347 - 347)= 3145 + 4000 - 145 + 2000

= 4000 + 3145 - 145 + 2000= 4000 + (3145 - 145) + 2000= 4000 + 3000 + 2000

= 9000

Bài 2:

a, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5= 5 x 10 (có 10 số 5)

= 50

b, 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25= 25 x 8 (có 8 số 25)

= 100c, 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

= (45+15) + (45+15) + (45+15) + (45+15)= 30 + 30 + 30 + 30

= 30 x 4 (có 4 số 30)= 120

d, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18= (2+8) + (4+6) + 10 + (12+18) + (14+16)= 10 + 10 + 10 + trăng tròn + 20

= 30 + 40= 70e, 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

= 125 +125 + 125 + (125-25) - 25 - 25 - 25= 125 + 125 + 125 + 100 - 25 - 25 - 25= 100 + 125 + 125 + 125 -25 - 25 -25…

= 100 + 100 + 100 + 100= 400

Bài 3:

a, 425 x 3475 + 425 x 6525= 425 x (3475 + 6525)= 425 x 10000 = 4250000

b, 234 x 1257 - 234 x 257= 234 x (1257 - 257)= 234 x 1000

c, 3876 x 375 + 375 x 6124= 375 x 3876 + 375 x 6124= 375 x (3876 + 6124)


(4)

= 375 x 10000= 3750000

= 524 x 1000= 524000e, 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214

= 257 x (432 + 354 + 214)= 257 x 1000

= 257000

f, 325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249= 325 x (1574 - 325 - 249)


= 325 x 1000= 325000g, 312 x 425 + 312 x 574 + 312

= 312 x 425 + 312 x 574 + 312 x 1= 312 x (425 + 574 + 1)

= 312 x 1000= 312000

h, 174 x 1274 -175 x 273 -175= 174 x 1274 -175 x 273 -175 x 1= 174 x (1274 - 273 - 1)

= 174 x 1000= 174000

Bài 4:

a, 4 x 125 x 25 x 8= 4 x 25 x 125 x 8= 100 x 1000= 100000

b, 2 x 8 x 50 x 25 x 125= 2 x 50 x 8 x 125 x 25= 100 x 1000 x 25= 2500000

c, 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25
= 2 x 50 x 4 x 25 x 3 x 5= 100 x 100 x 15

= 150000

d, 25 x đôi mươi x 125 x 8 - 8 x trăng tròn x 5 x 125= 8 x 125 x 20 x 25 - 8 x 125 x đôi mươi x 5= 1000 x 20 x 25 - 1000 x trăng tròn x 5= 20000 x 25 - 20000 x 5

= 20000 x (25 - 5)= 20000 x 20= 400000

Bài 5:

a, 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4= 2 x 4 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4= 2 x 3 x 4 x 427 + 6 x 4 x 573= 6 x 4 x 427 + 6 x 4 x 573= 24 x 427 + 24 x 573= 24 x (427 + 573)= 24 x 1000

= 24000

b, 6 x 1235 x 20 - 5 x 235 x 24= 6 x 1235 x 4 x 5 - 5 x 235 x 24= 6 x 4 x 5 x 1235 - 24 x 5 x 235= 24 x 5 x 1235 - 24 x 5 x 235
= 120 x 1235 - 120 x 235= 120 x (1235 - 235)= 120 x 1000

= 120000c, (145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143

145 x 99 +145

= 145 x (99 + 1) = 145 x 100 = 14500143 x 101 - 143

= 143 x (101 - 1) = 143 x 100 = 14300(145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143

d, 54 x 47 - 47 x 53 - 20 - 27= 47 x 54 - 47 x 53 - trăng tròn - 27= 47 x (54 - 53) - trăng tròn - 27= 47 x 1 - trăng tròn - 27


(5)

= 14500 - 14300= 200

= 47 - 47 = 0

bài xích 6:

a, 10000 - 47 x 74 - 47 x 26A = 47 x 74


B = 47 x 26

10000 - 47 x 74 - 47 x 26= 10000 - A - B

= 10000 - (A+B)

A+B = 47 x 74 + 47 x 26

= 47 x (74 + 26) = 47 x 100 = 470010000 - (A+B) = 10000 - 4700 = 5300

b, 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543 = 3457 + 6543 - 27 x 48 - 48 x 73= 10000 - 27 x 48 - 48 x 73Tương từ câu a, ta được:10000 - 27 x 48 - 48 x 73= 10000 - 4800

= 5200

Bài 7:

399 x 45 + 55 x 3991995 x1996 -1991x1995


399 x 45 + 551995 x 1996 -1991

399 x1001995 x 539900

49975

 

Bài 8:

A + B = 2009 x 425 + 575 x 2009

= 2009 x (425 + 575) = 2009 x 1000 = 2009000


Tài liệu liên quan


*
từ bỏ chọn nâng cao : Dạng toán tương quan dền so với thành nhân tử 8 1 2
*
MỘT SỐ CÔNG THỨC GIÚP GIẢI BÀI TẬP thcs 3 706 6
*
bai 4 môt sô he thuc ve sầu canh va goc trong tam 15 531 0
*
Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ và một trong những công thức phân bón đến năng lực sinh trưởng,phát triển của cây dứa sợi(agave sisalana perrine) tại thị trấn ninh đánh tỉnh ninh thuận 128 848 0
*
tài liệu MỘT SỐ CÁCH THỰC HIỆN NHÓM (NHÓM LẮP GHÉP ) vào LỚP HỌC HIỆN nay ppt 4 479 0
*
LUẬN văn cải thiện hiệu quả làm chủ và thực hiện vốn ODA ở việt nam thông qua triển khai phân cung cấp ODA 61 880 2
*
ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CÔNG THỨC che MƯA MẶT CẠO ĐẾN NĂNG SUẤT MỦ VƯỜN cao su Ở THỜI KỲ kinh doanh TẠI TỈNH ĐẮK LẮK potx 8 397 0
*
report khoa học: kỹ năng sản xuất của một vài công thức lai của bầy lợn nuôi tại nhà máy sản xuất Chăn nuôi Đồng Hiệp – tp hải phòng pptx 7 424 1
*
skkn vận dụng một vài công thức toán học nhằm hình thành kỹ năng giải nhanh một số dạng bài tập xác suất trong di truyền thường gặp mặt trăng tròn 841 0
*
chất hóa học lớp 12-một số công thức tay nghề dùng giải nhanh việc hóa học tập potx 9 457 10
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã chuẩn bị tải về


(28.93 KB - 5 trang) - Tải bài bác tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính cấp tốc - bài bác tập ôn tập Toán lớp 4
Tải bản đầy đầy đủ ngay
×