Các từ nối câu trong tiếng anh

     

Từ nối trong giờ Anh là chủ điểm ngữ pháp ít được bạn học tiếng Anh kể và ân cần nhiều.

Bạn đang xem: Các từ nối câu trong tiếng anh

Tuy nhiên, trường hợp như không tồn tại từ nối links thì câu văn của bạn sẽ trở đề nghị rời rạc với thiếu logic. Trong bài viết này, Step Up vẫn tổng vừa lòng lại toàn bộ các nhiều loại từ nối trong giờ đồng hồ Anh. Những kiến thức và kỹ năng này sẽ giúp đỡ bạn giao tiếp tương tự như làm văn “mượt mà” hơn đấy, đừng làm lơ nhé!


1. Từ bỏ nối trong giờ Anh là gì?

Định nghĩa: tự nối trong tiếng Anh (còn điện thoại tư vấn là Linking words tốt Transitions), được dùng để làm liên kết giữa các câu, giúp cả đoạn văn nghiêm ngặt hơn, mạch lạc hơn. Vào một câu tốt đoạn văn, trường hợp như không tồn tại từ nối, chắc hẳn rằng những câu nói của bạn sẽ khá rời rạc và gây thiếu hụt logic.

*
*
*
*

Bài tập: Điền từ nối trong tiếng Anh bằng phương pháp chọn đáp án đúng:

1. _____________ you study harder, you won’t win the scholarship.A. UnlessB. BecauseC. IfD. In order that2. Our teacher explained the lesson slowly ______________ we might understand him.A. AndB. So thatC. If notD. Or3. The countryside air is fresh,________________, it’s not polluted.A. HoweverB. WheneverC. MoreoverD. Beside4. __________ he goes lớn the museum with me, I will go alone.A. Because ofB. BecauseC. UnlessD. When5. They asked me to wait for them; ____________, he didn’t turn back.A. ButB. HoweverC. SoD. Therefore6. My mother was sick._________________, I had khổng lồ stay at home to look after her.A. ButB.

Xem thêm: Cách Chèn Ảnh Vào Bảng Trong Word Mọi Phiên Bản, Mẹo Chèn Hình Ảnh Vào Word Không Gây Rối Văn Bản

HoweverC. SoD. Therefore7. __________ the brightness room, we couldn’t sleep.A. Because ofB. Since

C. AlthoughD. In spite of8. It was already 6p.m, ______________ we closed our office và went home.A. ThereforeB. ButC. HoweverD. So9. _____________ he knew the danger of smoking, he couldn’t give it up.A. SinceB. ThoughC. Because ofD. Despite10. _________________ he had to bởi vì homework, he still attended your buổi tiệc ngọt yesterday.A. BecauseB. In spite ofC. Because ofD. AlthoughĐáp án:1. A2. B3. C 4. C5. B6. D7. A8. D9. B10. D