Từ điển việt - việt online

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển việt - việt online

*
*
*

Từ điển Việt Việt.Vietnamese-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt từ điển WordNet, từ điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn có thể thiết đặt app ứng dụng từ điển bên trên Windows nhằm tra từ bỏ điển thuận lợi khi hiểu văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: trường đoản cú điển sống, fan học rộng lớn biết những (định ngữ) có tính chất từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: giờ Anh sách vở
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
trường đoản cú điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : từ bỏ điển auto
composite external symbol dictionary : trường đoản cú điển cam kết hiệu ngoài kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : trường đoản cú điển ký hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : trường đoản cú điển máy vi tính
descriptor dictionary : trường đoản cú điển biểu đạt
dictionary code : mã từ bỏ điển
dictionary order : sản phẩm tự từ bỏ điển
electronic commerce dictionary : từ điển điện tử
external symbol dictionary : tự điển ký kiệu bên cạnh
frequency dictionary : từ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ đồ dùng từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : tự điển tài liệu tích vừa lòng
machine dictionary : từ bỏ điển sản phẩm công nghệ
main dictionary : tự điển bao gồm
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : từ điển đưa vị
relocation dictionary : trường đoản cú điển gửi vị trí
relocation dictionary : trường đoản cú điển định vị lại
relocation dictionary : tự điển tái xác định
reverse code dictionary : tự điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
trường đoản cú điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Bỏ Gạch Chân Đỏ Trong Word, Bỏ Dấu Gạch Đỏ Và Xanh, Cách Tắt Nhanh Dấu Gạch Đỏ Trong Microsoft Word

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how khổng lồ use dictionaries | compile, write | edit | publish