Quyết định 09/2007

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

Số 09/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 mon 01 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮUNHÀ NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ phép tắc Tổchức chính phủ nước nhà ngày 25 mon 12 năm 2001; Căn cứ lý lẽ Đất đai ngày 26 mon 11 năm 2003;Căn cứ Luật túi tiền nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của chính phủ về quảnlý gia sản nhà nước;Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của chính phủ nước nhà quyđịnh bài toán phân cấp thống trị nhà nước đối với tài sản công ty nước tại ban ngành hànhchính, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, gia tài được xác lập quyền sở hữu trong phòng nước.Theo kiến nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH :

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Ra quyết định này cách thức việc sắp xếp lại, xửlý trụ sở làm việc, cơ sở vận động sự nghiệp, cửa hàng sản xuất, kinh doanh (sauđây gọi tầm thường là cửa hàng nhà, đất) thuộc sở hữu Nhà nước giao mang đến cơ quan, đơn vị,tổ chức quản lý, thực hiện gồm:

a) cơ sở hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập,tổ chức chính trị - làng mạc hội, tổ chức triển khai chính trị buôn bản hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xãhội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ sở hành chính, đơnvị sự nghiệp); Tổng doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước (sau trên đây gọi phổ biến làcông ty bên nước);

b) Tổ chức kinh tế tài chính (không bao gồm công ty nhà nước) phải di chuyển do ônhiễm môi trường xung quanh theo đưa ra quyết định của cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền (sau phía trên gọitắt là tổ chức kinh tế tài chính phải di dời).

Bạn đang xem: Quyết định 09/2007

2. Bộ Quốc phòng, cỗ Công an địa thế căn cứ quy định tại ra quyết định này lậpphương án thu xếp lại, xử lý cửa hàng nhà, khu đất thuộc phạm vi cai quản trên địa bàntừng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ quyết địnhsau lúc có chủ kiến của cỗ Tài thiết yếu và Ủy ban dân chúng tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương (sau trên đây gọi bình thường là Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh) nơi có cơ sở nhà, đất.

3. Ban Tài bao gồm - cai quản trị tw thựchiện thu xếp lại, xử lý cửa hàng nhà, đất thuộc phạm vi làm chủ theo đúng các quyđịnh của luật pháp hiện hành.

4. Đối với công ty nhà nước đã có được cấp gồm thẩmquyền phê trông nom phương án chuyển đổi sở hữu trước khi Quyết định này có hiệu lựcthi hành thì không vận dụng theo quy định tại ra quyết định này nhưng mà vẫn nên kêkhai, báo cáo để thực hiện theo khí cụ của luật pháp về khu đất đai. Ngôi trường hợpcông ty đơn vị nước đã gồm phương án đổi khác sở hữu nhưng chưa được cấp bao gồm thẩmquyền phê ưng chuẩn tại thời khắc Quyết định này còn có hiệu lực thực hiện thì đề nghị thựchiện theo luật pháp tại ra quyết định này.

Điều 2. Nguyên tắc sắp xếp lại, xử lý các đại lý nhà,đất bởi cơ quan tiền hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước quản lí lý, sử dụng

1. Cơ sở hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, công tynhà nước tiến hành sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất theo đúng mục tiêu sử dụng đượcgiao, tương xứng với quy hoạch thực hiện đất được cấp bao gồm thẩm quyền phê chăm sóc để bảođảm thực hiện đúng mục đích, máu kiệm, có tác dụng và theo tiêu chuẩn, định mứcquy định.

2. Thủ trưởng cơ sở hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trựctiếp cai quản lý, áp dụng cơ sở nhà, khu đất phải triển khai kê khai, báo cáo theo quy địnhtại quyết định này, phụ trách trước lao lý nếu áp dụng cơ sởnhà, khu đất sai quy định.

3. Việc sắp xếp lại, xử lý các đại lý nhà, đất do cơ quan hành chính, đối kháng vịsự nghiệp, công ty nhà nước quản ngại lý, áp dụng được thực hiện sau thời điểm đã báo cáophương án thu xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất. Trường hợp quan trọng phải sắpxếp, cách xử lý trước khi báo cáo phương án thì bộ Tài chủ yếu quyết định đối với cơquan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, công ty nhà nước thuộc trung ương quản lý, Ủyban nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với cơ quan liêu hành chính, đơn vị sự nghiệp,công ty công ty nước trực thuộc địa phương quản lý.

4. Cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp phải đăngký quyền cai quản lý, thực hiện theo khí cụ của chính phủ về làm chủ tài sản bên nướcđối với các cơ sở nhà, đất được sử dụng làm trụ sở có tác dụng việc, cơ sở vận động sựnghiệp sau khoản thời gian đã bố trí lại, xử trí theo nguyên tắc tại đưa ra quyết định này.

Điều 3. Lập và báocáo phương án bố trí lại, xử lý những cơ sở nhà, đất

1. Bộ, cơ sở ngang Bộ, ban ngành thuộc chính phủ, ban ngành khác nghỉ ngơi Trungương (sau đây gọi phổ biến là Bộ, ngành), Tổng công ty nhà nước vì chưng Thủ tướng tá Chínhphủ đưa ra quyết định thành lập, lập phương án sắp xếp lại, xử lý so với các cơ sởnhà, đất vày cơ quan lại hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, công ty nhà nước trực thuộc phạmvi cai quản trên địa phận từng tỉnh, tp trực thuộc tw gửi bộ Tàichính sau thời điểm có chủ ý thống duy nhất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi tất cả cơ sởnhà, đất). Phương án bố trí lại, giải pháp xử lý được lập với tất cả các đại lý nhà,đất của từng các loại hình: cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước,Tổng doanh nghiệp nhà nước.

2. Tổ chức tài chính phải dịch chuyển lập phương án so với từng cơ sở nhà, đấtphải di dời.

3. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cung cấp huyện, công ty nhà nước bởi vì Ủy ban nhândân cấp tỉnh quyết định thành lập, lập phương án bố trí lại, xử lý các cơ sởnhà, đất vị cơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp và công ty nhà nước trực thuộc phạmvi quản lý gửi Sở Tài chính đánh giá và thẩm định để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Chương 2

QUY ĐỊNH CỤ THỂVIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT bởi vì CƠ quan lại HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP,CÔNG TY NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG

Điều 4. Trình tự thực hiện sắp xếp lại, giải pháp xử lý cơsở nhà, đất

1. Cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước trực tiếp quảnlý, sử dụng cơ sở nhà, đất thực hiện:

a) Lập report kê khai đầy đủ, đúng hiện trạng sử dụng,đúng biểu mẫu mã quy định;

b) Đề xuất phương pháp xử lý từng cơ sởnhà, khu đất trên cơ sở các nguyên tắc, phương thức dụng cụ tại Điều 2, Điều 5 cùng Điều6 đưa ra quyết định này báo cáo Bộ, ngành, Tổng doanh nghiệp nhà nước vì chưng Thủ tướng bao gồm phủquyết định thành lập và hoạt động (đối với cơ sở hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, doanh nghiệp nhànước thuộc trung ương quản lý); report cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhândân cấp tỉnh (đối với cơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nướcthuộc cấp tỉnh quản lý); report Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối cùng với cơ quanhành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thủ công huyện quản ngại lý).

2. Bộ, ngành, Tổng doanh nghiệp nhà nướcdo Thủ tướng chủ yếu phủ ra quyết định thành lập, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện:

a) Tổng hợp, kiểm tra, cẩn thận và lập phương án sắp xếp lại, cách xử trí cáccơ sở nhà, khu đất thuộc phạm vi quản lý;

b) gửi phương án bố trí lại, xử lý các cơ sở nhà, đất và hồ sơ liênquan lấy chủ kiến của Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh (đối với ban ngành hành chính, đối kháng vịsự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc trung ương quản lý) hoặc Sở Tài bao gồm (đối vớicơ quan tiền hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quảnlý);

c) hoàn chỉnh phương án bố trí lại, xử lý các cơ sở nhà, đất trên cơ sởý loài kiến tham gia của các cơ quan lại được quy định tại điểm b khoản này, kèm hồ sơliên quan gửi cỗ Tài bao gồm (đối với phòng ban hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, côngty nhà nước thuộc tw quản lý); gởi Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh (đối cùng với cơquan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, công ty nhà nước nằm trong địa phương quản lí lý).

3. địa thế căn cứ phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất và hồ sơ liênquan, Thủ tướng thiết yếu phủ, bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ trưởng những Bộ, ngành, Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đại diện thay mặt chủ sở hữu công ty nhà nước quyết địnhxử lý đối với từng ngôi trường hợp ví dụ theo thẩm quyền cơ chế tại Điều 5 và Điều6 quyết định này.

4. Cỗ Tài bao gồm hướng dẫn câu hỏi lập phương án thu xếp lại, xử lý các cơsở nhà, đất, trình tự tiến hành và biểu chủng loại kê khai báo cáo các các đại lý nhà, đấtdo ban ngành hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước quản lý, sử dụng.

Điều 5. Thủ tục và thẩm quyền xử lý những cơ sởnhà, đất vị cơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp quản lý, sử dụng

1. Đối với các đại lý nhà, đất khi đơn vị nước thu hồiđể áp dụng vào mục tiêu quốc phòng, an ninh, phục vụ công dụng quốc gia, lợi íchcông cộng, mục đích phát triển kinh tế tài chính theo khí cụ của giải pháp Đất đai thì việcbồi thường, cung cấp và tái định cư tiến hành theo phép tắc của pháp luật đất đaihiện hành.

2. Đối với cơ sở nhà, đất áp dụng không đúng quy định:

a) trường hợpbỏ trống, mang đến mượn thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tịch thu (đối cùng với cơquan hành chính, đơn vị sự nghiệp ở trong địa phương cai quản lý); ý kiến đề nghị Bộ Tàichính đưa ra quyết định hoặc trình Thủ tướng chính phủ quyết định thu hồi (đối cùng với cơquan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp thuộc tw quản lý) theo vẻ ngoài tại Điều 10 Nghị định số137/2006/NĐ-CP ngày 14 mon 11 năm 2006 củaChính lấp quy định việc phân cấp thống trị nhà nước so với tài sản bên nước tạicơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữucủa nhà nước (sau đây hotline tắt là Nghị định số 137/2006/NĐ-CP);

b) Trường thích hợp đang cho thuê toàn bộ hoặc một phầnkhuôn viên (không phân biệt độc lập hay không) thì ban ngành hành chính, đơn vị chức năng sựnghiệp gồm cơ sở nhà, khu đất đang thuê mướn phải ngừng hợp đồng trong thời hạn tốiđa sáu (06) tháng tính từ lúc ngày Quyết định này còn có hiệu lực thi hành để sử dụngđúng mục đích; sau thời hạn này nhưng chưa xong xuôi hợp đồng thì Ủy ban quần chúng. # cấptỉnh quyết định tịch thu (đối với cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp nằm trong địaphương quản lí lý); kiến nghị Bộ Tài chính đưa ra quyết định hoặc trình Thủ tướng thiết yếu phủquyết định tịch thu (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nằm trong Trungương cai quản lý) theo mức sử dụng tại Điều 10Nghị định số 137/2006/NĐ-CP;

c) Trường đúng theo đã sắp xếp làm công ty ở:

Trường hợp đã bố trí làm nhà tại trước ngàyQuyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 11 năm 1992 của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về giácho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào tiền lương có hiệu lực hiện hành thi hành nhưng khu đấtđã bố trí làm nhà ở là 1 trong khuôn viên độc lập hoặc bao gồm thể tách biệt khỏi khuônviên; có lối đi riêng; không bịt chắn phương diện tiền; không tác động đến không gian,cảnh quan tiền xung quanh, phòng ban hành chính, đơn vị sự nghiệp không có nhu cầu sửdụng và cân xứng với quy hoạch thực hiện đất ngơi nghỉ tại địa phương đã có được cấp gồm thẩmquyền phê coi ngó thì chuyển giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi tất cả cơ sở nhà,đất) trong thời hạn do bộ Tài chủ yếu quy định để cách xử trí theo qui định về công ty ở, đấtở hiện tại hành.

Việc bố trí làm nhà tại không trực thuộc trường đúng theo trên thì Thủ trưởng cơquan hành chính, đơn vị sự nghiệp phải thực hiện di dời các hộ gia đình, cánhân thoát khỏi khuôn viên cửa hàng nhà, khu đất trong thời hạn do bộ Tài thiết yếu quy định.Việc bồi thường, cung ứng đối với hộ gia đình, cá nhân phải di dời thực hiện theoquy định của pháp luật hiện hành.

d) những trường hợp sử dụng cơ sở nhà, khu đất khôngđúng phương pháp khác thì Thủ trưởng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp chịutrách nhiệm cách xử lý để áp dụng đúng khí cụ trong thời hạn do cỗ Tài chủ yếu quy định.

3. Đối với các đại lý nhà, đất thực hiện điều chuyển:

a) Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ hoặc bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính đưa ra quyết định việc điềuchuyển cơ sở nhà, khu đất giữa các Bộ, ngành; giữa những địa phương với giữa những cơquan trung ương với địa phương theo công cụ tại Điều 11 Nghị địnhsố 137/2006/NĐ-CP;

b) Thủ trưởng Bộ, ngành ra quyết định điều chuyển cửa hàng nhà, đất giữa cáccơ quan tiền hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp trực thuộc phạm vi nội bộ Bộ, ngành quản lýtheo điều khoản tại Điều 11 Nghị định số 137/2006/NĐ-CP;

c) chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh quyết định điều chuyển các đại lý nhà,đất giữa các cơ quan liêu hành chính, đơn vị sự nghiệp ở trong địa phương cai quản theoquy định tại Điều 11 Nghị định số 137/2006/NĐ-CP. Trường hợpcơ sở nhà, khu đất thuộc địa phương quản lý và vẫn giao đến cơ quan hành chính,đơn vị sự nghiệp thuộc trung ương sử dụng hoặc mướn thì quản trị Ủyban nhân dân cấp cho tỉnh ra quyết định chuyển giao quyền làm chủ cơ sở nhà, đất đócho những Bộ, ngành theo luật pháp tại Điều 11 Nghị định số 137/2006/NĐ-CP.

4. Đối vớicơ sở nhà, đất tiến hành bán tài sản trên đất, ủy quyền quyền thực hiện đất:

a) câu hỏi bán tài sản trên đất, ủy quyền quyền áp dụng đất dôi dư hoặcphải dịch chuyển theo quy hoạch vị Thủ tướng cơ quan chính phủ quyết định so với cơ sở nhà,đất có nguyên giá theo sổ sách kế toán xuất phát từ 1 trăm (100) tỷ việt nam đồng trở lên, Bộtrưởng cỗ Tài thiết yếu quyết định đối với cơ sở nhà, đất tất cả nguyên giá theo sổsách kế toán bên dưới một trăm (100) tỷ vnđ trên cơ sở đề nghị của Thủ trưởng Bộ,ngành; quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh quyết định so với các các đại lý nhà, đấtthuộc phạm vi quản lý theo điều khoản tại Điều 12 Nghị định số 137/2006/NĐ-CP;

Trường hợp giá trị quyền áp dụng đất không được khẳng định và theo dõitrên sổ sách kế toán thì Sở Tài chính chủ trì, phối phù hợp với các cơ quan chuyênmôn của địa phương (nơi tất cả cơ sở nhà, đất) xác minh giá trị quyền áp dụng đấttheo khí cụ tại Điều 5 Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24tháng 01 năm 2006 của chính phủ về xác minh giá trị quyền áp dụng đất để tínhvào giá trị tài sản của các tổ chức được đơn vị nước giao khu đất không thu tiền sử dụngđất (sau đây call tắt là Nghị định số 13/2006/NĐ-CP).

b) câu hỏi bán gia sản trên đất, ủy quyền quyền áp dụng đất thực hiệntheo điều khoản tại Điều 7 quyết định này.

5. Đối với những cơ sở nhà, khu đất được thực hiện đúngmục đích, đúng quy định, tương xứng với quy hoạch thực hiện đất thì được lưu giữ tiếptục sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Thủ trưởng Bộ, ngành ra quyết định giữ lại liên tiếp sử dụng (đối với cơquan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc trung ương quản lý); quản trị Ủy bannhân dân cấp cho tỉnh đưa ra quyết định giữ lại liên tiếp sử dụng (đối với cơ quan hànhchính, đơn vị chức năng sự nghiệp nằm trong địa phương quản ngại lý) các cơ sở nhà, khu đất bảo đảmyêu cầu quy hoạch xuất bản công sở, tiêu chuẩn chỉnh định nấc quy định, yêu mong hoạtđộng và nhiệm vụ được giao của từng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Điều 6. Cách làm và thẩm quyền xử lý những cơ sởnhà, đất do công ty nhà nước cai quản lý, sử dụng

1. Đối với cửa hàng nhà, khu đất khi công ty nước tịch thu để sử dụng vào mục đíchquốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục tiêu pháttriển tài chính theo chính sách của luật Đất đai thì câu hỏi bồi thường, cung cấp và táiđịnh cư tiến hành theo khí cụ của quy định đất đai hiện tại hành.

2. Đối với các đại lý nhà, đất áp dụng không đúng cách thức thì thực hiệntheo cách thức tại khoản 2 Điều 5 ra quyết định này.

3. Đối với các đại lý nhà, đất thực hiện bán gia tài trên đất, đưa nhượngquyền áp dụng đất:

a) bài toán bán gia tài trên đất, ủy quyền quyền áp dụng đất dôi dư hoặcphải di chuyển do ô nhiễm môi trường bởi vì Thủ tướng chính phủ quyết định đối với cơsở nhà, đất có nguyên giá gia sản trên khu đất và quý giá quyền áp dụng đất từ bỏ mộttrăm (100) tỷ vnđ trở lên, bộ trưởng Bộ Tài thiết yếu quyết định đối với cơ sởnhà, đất bao gồm nguyên giá gia sản trên đất và cực hiếm quyền áp dụng đất dưới mộttrăm (100) tỷ vnđ trên cơ sở đề nghị của đại diện chủ sở hữu công ty nhà nướcthuộc trung ương quản lý; chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh đưa ra quyết định đối vớicác cơ sở nhà, khu đất do doanh nghiệp nhà nước ở trong địa phương thống trị theo phương tiện củapháp phương tiện hiện hành;

Trường hợp cực hiếm quyền sử dụng đất chưa được khẳng định và theo dõitrên sổ sách kế toán tài chính thì Sở Tài chủ yếu chủ trì, phối hợp với các phòng ban chuyênmôn của địa phương (nơi bao gồm cơ sở nhà, đất) xác định giá trị quyền áp dụng đấttheo công cụ tại Điều 5 Nghị định số 13/2006/NĐ-CP.

b) vấn đề bán gia sản trên đất, chuyển nhượng ủy quyền quyền thực hiện đất thực hiệntheo luật pháp tại Điều 7 quyết định này.

4. Đối với các đại lý nhà, đất thực hiện chuyển mụcđích áp dụng đất:

a) bài toán chuyển mục tiêu sử dụng đất chỉ được thựchiện để thi công văn phòng, chung cư để bán hoặc mang đến thuê cân xứng với quy hoạchsử dụng đất và chỉ áp dụng đối với công ty nhà nước có công dụng kinh doanh bấtđộng sản theo cơ chế của pháp luật;

b) chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh ra quyết định chuyển mục đích sử dụngđất so với công ty nhà nước thuộc tw và địa phương cai quản (kể cả côngty đơn vị nước phải dịch chuyển do ô nhiễm môi trường) theo khí cụ của pháp luật về đấtđai; riêng đối với công ty nhà nước ở trong Trung ương quản lý phải có ý kiến thốngnhất bởi văn phiên bản của bộ Tài chính trước khi quyết định;

c) giá đất nền để tính thu tiền thực hiện đất lúc chuyển mục tiêu sử dụng đấtdo Sở Tài bao gồm chủ trì, phối phù hợp với các cơ quan trình độ chuyên môn của địa phương xácđịnh cạnh bên với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tiễn trên thị phần tại thờiđiểm chuyển mục đích sử dụng đất, trình Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh quyết định.

5. Đối với những cơ sở nhà, đất được sửdụng đúng mục đích, đúng quy định, cân xứng với quy hoạch áp dụng đất thì đượcgiữ lại liên tiếp sử dụng làm cửa hàng sản xuất, khiếp doanh.

Xem thêm:

Đại diện nhà sở hữu doanh nghiệp nhà nước quyết định giữ lại tiếp tục sử dụng(đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc trung ương quản lý); chủ tịch Ủy ban quần chúng cấptỉnh quyết định giữ lại liên tiếp sử dụng (đối với doanh nghiệp nhà nước nằm trong địaphương quản ngại lý) các cơ sở nhà, đất bảo đảm phù phù hợp với yêu cầu chuyển động sản xuất,kinh doanh cùng chức năng, trách nhiệm theo điều lệ buổi giao lưu của từng 1-1 vị.

Đối với các cơ sở nhà, khu đất được duy trì lại tiếp tục sử dụng, doanh nghiệp nhànước phải triển khai thuê đất hoặc được giao đất theo hình thức của quy định đấtđai hiện nay hành.

Điều 7. Thực hiện bán tài sản trên đất, chuyểnnhượng quyền áp dụng đất

1. Việc bántài sản bên trên đất, chuyển nhượng ủy quyền quyền áp dụng đất của cơ quan hành chính, đơn vịsự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước cơ chế tại khoản 4 Điều 5, khoản 3 Điều 6 Quyết địnhnày được thực hiện thông qua hiệ tượng đấu giá bán theo phương pháp của pháp luật vềbán đấu giá.

2. Cơ quan bao gồm thẩm quyền quyết định bán tài sảntrên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất ra quyết định việc bán, chuyển nhượng bằnghình thức chỉ định trong số trường vừa lòng sau:

- Chỉ có một đội nhóm chức hoặc cá nhân đăng cam kết mua gia tài trên đất, nhậnchuyển nhượng quyền thực hiện đất;

- tổ chức hoặc cá thể đăng ký muatài sản bên trên đất, nhận ủy quyền quyền áp dụng đất để áp dụng cho mục đíchxã hội hoá thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao.

Giá bán tài sản trên đất vì chưng cơ quan lại hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, côngty công ty nước trực tiếp quản lí lý, sử dụng nhà, đất đề xuất cơ cỗ áo chính cùngcấp đánh giá phải bảo vệ phù hợp với giá trị sót lại theo thực tế review lại;giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất bởi Sở Tài chính xác định sát với mức giá chuyểnnhượng quyền thực hiện đất thực tiễn trên thị phần tại thời điểm chuyển nhượng.Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh phê duyệt giá bán tài sản trên đất, giá chỉ chuyểnnhượng quyền áp dụng đất trong trường hòa hợp bán, ủy quyền chỉ định; ngôi trường hợpcơ sở nhà, đất thuộc Trung ương cai quản phải có ý kiến của bộ Tài chính đối vớigiá bán tài sản trên đất.

Điều 8. Cai quản lý, sửdụng tiền chiếm được từ bán gia sản trên đất, chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất,chuyển mục đích sử dụng đất

1. Đối với phòng ban hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp:

a) Số tiền thu được từ bán gia tài trên đất, chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụngđất sau khoản thời gian trừ đi giá thành liên quan yêu cầu nộp giá thành nhà nước theo quy địnhcủa luật pháp về giá cả nhà nước;

b) trường hợp cơ sở hành chính,đơn vị sự nghiệp gồm dự án chi tiêu xây dựng, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc đượccấp tất cả thẩm quyền phê chăm sóc thì được thực hiện số tiền thu được trên điểm a khoảnnày để triển khai dự án đầu tư nhưng ko vượt thừa số chi phí thu được.

Số chi phí để thực hiện dự án chi tiêu được nộp vào tài khoản tạm giữ lại tạiKho bạc đãi nhà nước cung cấp tỉnh (nơi tất cả cơ sở nhà, đất) để triển khai dự án theo quy địnhvề quản lý vốn đầu tư chi tiêu xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn giá cả nhà nước; BộTài chính thống trị tài khoản đối với cơ quan, đơn vị thuộc trung ương quản lý; SởTài chính làm chủ tài khoản đối với cơ quan, đơn vị chức năng thuộc địa phương cai quản lý. Sốtiền còn sót lại (nếu có) sau khi thực hiện nay dự án đầu tư chi tiêu quy định tại điểm này phảinộp ngân sách chi tiêu nhà nước theo nguyên tắc của điều khoản về chi phí nhà nước.

2. Đối với doanh nghiệp nhà nước:

a) Số tiền bán gia sản trên đất,công ty đơn vị nước được thực hiện theo cơ chế hiện hành;

b) Số tiền thu được từ đưa nhượngquyền sử dụng đất sau thời điểm trừ đi ngân sách chi tiêu có liên quan phải nộp chi tiêu nhà nướctheo chính sách của quy định về ngân sách nhà nước;

Trường hợp doanh nghiệp nhà nước có dự án công trình đầutư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở sản xuất, sale đã được cấp có thẩmquyền phê phê chuẩn theo qui định của quy định về dự án chi tiêu sử dụng vốn ngânsách công ty nước thì cỗ Tài chính ra quyết định (đối với công ty nhà nước trực thuộc Trungương quản ngại lý), Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh quyết định sau khoản thời gian được Hội đồng nhândân cùng cấp cho chủ kiến về chủ trương xử lý bình thường hoặc bao gồm nghị quyết giao mang lại Ủyban nhân dân cấp cho tỉnh quyết định (đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quảnlý) mức cung ứng cho doanh nghiệp nhà nước trong những tiền thu được từ ủy quyền quyềnsử dụng đất cơ mà không quá quá dự toán của dự án đầu tư được phê duyệt, nấc hỗtrợ như sau:

- không quá 1/2 số chi phí thu được đối với cơ sở nhà, đất thuộc địa bàncác thành phố là thành phố loại quan trọng hoặc đô thị các loại I;

- không quá 70% số tiền thu được đốivới các đại lý nhà, đất thuộc địa bàn các tỉnh còn lại.

Số chi phí để tiến hành dự án đầu tư được nộp vào thông tin tài khoản tạm giữ lại tạiKho bạc đãi nhà nước cấp cho tỉnh (nơi gồm cơ sở nhà, đất) để thực hiện dự án theo quy địnhvề làm chủ vốn chi tiêu xây dựng cơ phiên bản thuộc mối cung cấp vốn túi tiền nhà nước; BộTài chính cai quản tài khoản đối với công ty nhà nước thuộc trung ương quản lý;Sở Tài chính làm chủ tài khoản đối với công ty đơn vị nước trực thuộc địa phương quảnlý. Số tiền còn lại (nếu có) sau khoản thời gian thực hiện dự án chi tiêu quy định tại điểmnày đề xuất nộp ngân sách nhà nước theo điều khoản của điều khoản về ngân sách nhà nước.

c) Số chi phí thu được khi chuyển mục tiêu sử dụng đất phương pháp tại khoản4 Điều 6 đưa ra quyết định này sau khoản thời gian trừ đi các chi phí có liên quan phải nộp ngânsách công ty nước.

Trường hợp công ty nhà nước có cơ sở nhà,đất phải di chuyển do ô nhiễm và độc hại môi trường dẫu vậy được cơ quan nhà nước có thẩm quyềncho phép chuyển mục đích sử dụng khu đất thì địa thế căn cứ tình hình thực tiễn tại địaphương và số chi phí thu được lúc chuyển mục tiêu sử dụng khu đất (của từng công tynhà nước), Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh (nơi có cơ sở nhà, đất) quyết định mức hỗtrợ cho công ty nhà nước để triển khai dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyềnphê duyệt sau thời điểm được Hội đồng nhân dân cùng cấp cho cho chủ kiến về chủ trương xửlý phổ biến hoặc có nghị quyết giao mang lại Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh quyết định; riêngđối với những công ty công ty nước trực thuộc Trung ương cai quản phải có ý kiến thống nhấtbằng văn phiên bản của cỗ Tài chủ yếu trước khi đưa ra quyết định và ko vượt quá dự trù củadự án chi tiêu được phê duyệt, mức cung ứng như sau:

- không quá một nửa số chi phí thu được so với cơ sở nhà, đất thuộc địa bàncác tp là đô thị loại đặc trưng hoặc đô thị các loại I;

- không thật 70% số tiền nhận được đốivới cơ sở nhà, đất thuộc địa bàn các tỉnh còn lại.

Số tiền hỗ trợ dự án chi tiêu phải nộp vào tài khoản tạm giữ lại tại Kho bạcnhà nước cấp cho tỉnh (nơi có cơ sở nhà, đất) để thực hiện dự án theo vẻ ngoài vềquản lý vốn đầu tư xây dựng cơ phiên bản thuộc nguồn vốn ngân sách chi tiêu nhà nước và bởi vì SởTài chính làm chủ tài khoản. Số tiền còn sót lại (nếu có) sau khi thực hiện dự án đầutư lao lý tại điểm này phải nộp ngân sách chi tiêu nhà nước theo lý lẽ của pháp luậtvề ngân sách nhà nước.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình,thủ tục cấp phát và hạch toán thu, chi qua túi tiền nhà nước số tiền hỗ trợ đểthực hiện dự án đầu tư chi tiêu quy định trên khoản 1, khoản 2 Điều này.

Chương 3

QUY ĐỊNH CỤ THỂVIỆC SẮP XẾP LẠI,XỬ LÝ CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT vì chưng TỔ CHỨC kinh TẾ PHẢI DI DỜI QUẢN LÝ, SỬDỤNG

Điều 9. Trình tự thực hiện

1. Căn cứ vào ra quyết định của cơ quannhà nước có thẩm quyền cùng quy hoạch sử dụng đất của địa phương, tổ chức kinh tếphải dịch chuyển lập phương pháp xử lý so với cơ sở nhà, đất đang thực hiện nay bắt buộc didời do ô nhiễm môi trường với kế hoạch dịch chuyển đến vị trí mới gửi Sở Tài chínhthẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh coi xét, quyết định.

2. Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh đưa ra quyết định việc tịch thu đất để thực hiện vào mụcđích không giống theo biện pháp của điều khoản về khu đất đai hoặc bán gia tài trên đất,chuyển nhượng quyền thực hiện đất theo hiệ tượng đấu giá, chuyển mục đích sử dụngđất. Điều kiện chuyển mục đích sử dụng khu đất và giá đất nền để tính thu tiểu sử từ trước dụngđất lúc chuyển mục tiêu sử dụng đất tiến hành theo lý lẽ tại khoản 4 Điều 6Quyết định này.

Điều 10. Quản ngại lý,sử dụng tiền nhận được từ bán gia tài trên đất, ủy quyền quyền áp dụng đất,chuyển mục tiêu sử dụng đất

1. Tiền áp dụng đất thu được khi chuyển mục tiêu sửdụng đất được nộp giá thành nhà nước theo điều khoản của luật pháp hiện hành.

2. Số tiền nhận được từ bán gia sản trên đất, ủy quyền quyền sử dụngđất so với cơ sở nhà, đất của tổ chức kinh tế phải di chuyển (sau khi trừ đi phầnchi phí tổ chức triển khai đã đầu tư vào đất mà lại chưa thu hồi được, các ngân sách chi tiêu khácliên quan tới việc bán gia tài trên đất, chuyển nhượng ủy quyền quyền áp dụng đất) đượchỗ trợ đến tổ chức tài chính phải di dời. Nấc hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấptỉnh quyết định sau khi được Hội đồng dân chúng cùng cấp cho ý kiến về chủtrương xử lý thông thường hoặc có nghị quyết giao đến Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh quyết địnhnhưng không thật 30% số chi phí thu được cùng mức tối đa không thật năm (05) tỷ đồng.

3. Cỗ Tài chính hướng dẫn quy trình, thủ tục cấp phạt số chi phí hỗ trợcho tổ chức kinh tế phải di chuyển quy định trên khoản 2 Điều này.

Chương 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trọng trách thi hành

1. Các cơ quan tiền hành chính, đơn vị chức năng sựnghiệp, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế tài chính phải dịch chuyển có nhiệm vụ thực hiệnviệc soát soát, kiểm tra, kê khai, báo cáo các các đại lý nhà, đất, đề xuất phương ánsắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, khu đất và report cấp tất cả thẩm quyền nguyên lý tại Quyếtđịnh này không thật sáu (06) tháng, tính từ lúc ngày Quyết định này có hiệu lực thihành.

2. Những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc thiết yếu phủ, ban ngành khác ởTrung ương, Tổng công ty nhà nước vì chưng Thủ tướng bao gồm phủ quyết định thành lập, Ủyban nhân dân cung cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan lại hành chính, đơn vị sự nghiệp, công tynhà nước, tổ chức kinh tế tài chính phải di dời thuộc phạm vi làm chủ thực hiện tại Quyết địnhnày;

b) Phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy bannhân dân cấp cho tỉnh thực hiện Quyết định này, kịp thời cách xử lý hoặc trình cấp gồm thẩmquyền xử lý những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện;

c) Phối phù hợp với các cơ quan chức năng lập và báo cáo phương án sắp tới xếplại, xử lý những cơ sở nhà, khu đất theo quy định không quá sáu (06) tháng, đề cập từngày những cơ quan, 1-1 vị, tổ chức triển khai hoàn thành báo cáo theo vẻ ngoài tại khoản 1 Điềunày;

d) ra quyết định xử lý hoặc report cơquan có thẩm quyền xử lý những cơ sở nhà, đất theo quy định;

đ) Căn cứ ra quyết định thu hồi, điều chuyển,bán gia sản trên đất, chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụngđất, giữ lại lại thường xuyên sử dụng của cấp gồm thẩm quyền chế độ tại Quyết địnhnày, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh tiến hành chức năng quản lý nhà nước so với phầndiện tích đất của những cơ sở nhà, khu đất đó theo như đúng quy định của điều khoản về đấtđai.

3. Thủ trưởng phòng ban hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, thay mặt chủ sở hữucông ty công ty nước không triển khai đúng pháp luật của ra quyết định này thì tùy theotính chất, nút độ phạm luật bị cách xử lý kỷ giải pháp hoặc truy nã cứu trọng trách hình sự; nếugây thiệt hại đến Nhà nước thì ngoài câu hỏi bị xử lý theo cơ chế còn yêu cầu bồithường theo hiện tượng của luật pháp thực hành huyết kiệm, chống lãng phí.

Trường hòa hợp cơquan, đơn vị không triển khai kê khai báo cáo, không tiến hành phương án xử lýđã được cấp gồm thẩm quyền đưa ra quyết định thì tuỳ theo tính chất, mức độ phạm luật màcơ quan, đơn vị đó ko được cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền phê chăm chú quyết địnhđầu tư, cải tạo, upgrade trụ sở làm cho việc, Kho bạc bẽo nhà nước được phép kết thúc cấpkinh mức giá đầu tư, cải tạo, tăng cấp trụ sở làm cho việc đối với các các đại lý nhà, đấtcó vi phạm; đồng thời Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng bị xử lý theo quy định.

Các cỗ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang Bộ, Thủtrưởng phòng ban thuộc chính phủ, ban ngành khác ở Trung ương, quản trị Hội đồng quảntrị Tổng công ty nhà nước vị Thủ tướng chủ yếu phủ ra quyết định thành lập, chủ tịchỦy ban nhân dân cấp cho tỉnh ko thực hiện không hề thiếu trách nhiệm theo dụng cụ tại khoản2 Điều này phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng chính phủ.

4. Cỗ Tài chínhcó trách nhiệm:

a) công ty trì, phốihợp với những Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan tương quan hướngdẫn, kiểm soát việc triển khai Quyết định này, tổng hợp report Thủ tướng tá Chínhphủ;

b) hướng dẫn cụ thể việc hạch toán, ghi tăng, bớt vốn, tài sản, thủ tụcquản lý qua túi tiền đối với ban ngành hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, doanh nghiệp nhànước khi sắp xếp lại, cách xử trí theo qui định tại quyết định này.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này còn có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăngCông báo.

Bãi bỏ đưa ra quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướngChính bao phủ về câu hỏi xử lý, thu xếp lại nhà, đất thuộc về nhà nước bên trên địabàn thành phố Hồ Chí Minh, quyết định số 111/2002/QĐ-TTg ngày 21 mon 8 năm 2002 về sửa đổi, bổ sung cập nhật Quyếtđịnh số 80/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng chủ yếu phủ, ra quyết định số 167/QĐ-TTgngày 13 mon 02 năm 2004 của Thủ tướng chính phủ nước nhà về việc sử dụng tiềnbán tài sản, chuyển quyền sử dụng đất khi dịch chuyển để chi tiêu các dự án công trình của Tổngcông ty Dệt May Việt Nam, quyết định số 74/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng tư năm 2005của Thủ tướng chính phủ nước nhà về việc áp dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bánnhà xưởng và những công trình khác khi tổ chức tài chính phải di dời trụ sở, cơ sởsản xuất, marketing theo quy hướng và các quy định trái với quyết định này.

2. Đối với những cơ sở nhà, đất đang đượccơ quan bên nước có thẩm quyền quyết định phương án bồi thường, hỗ trợ, chuyểnnhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày ra quyết định nàycó hiệu lực thực thi thi hành thì tiến hành theo phương pháp đã được cấp gồm thẩm quyền quyếtđịnh, không vận dụng hoặc điều chỉnh theo chế độ của quyết định này.

3. Những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang Bộ, Thủ trưởng cơquan thuộc bao gồm phủ, quản trị Hội đồng cai quản trị Tổng công ty nhà nước bởi Thủtướng chính phủ quyết định thành lập, chủ tịch Ủy ban nhân dân những tỉnh, thànhphố trực thuộc tw và Thủ trưởng các cơ quan tương quan khác chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này ./.