Tải đề kiểm tra tiếng anh 6 unit 4 my neighbourhood

     

Bạn đang xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và tải ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (68.37 KB, 4 trang )


TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 6 THEO TỪNG UNIT

UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD CÓ ĐÁP ÁN

I. Odd one out. Which word is pronounced differently in eachline?

1. A. Excited B. Historic C. People D. Quicker

2. A. Traffic B. Street C. Turning D. Cinema

3. A. Peaceful B. Cheap C. Everything D. Sleepy

4. A. Seat B. Sit C. Week D. Sheep

5. A. Slim B. Building C. Big D. Beach

6. A. Different B. Incredibly C. Office D. Read

7. A. Activity B. Sunny C. Supermarket D. Evening

II. Write sentences with the cues given. Follow the model

1. A rose/ beautiful/ a weed

.-> a rose is more beautiful than a weed.

Bạn đang xem: Tải đề kiểm tra tiếng anh 6 unit 4 my neighbourhood

2. A dog/ intelligent/ a chicken.

_______________________________________________


3. Ba/ friendly/ Nam.

_______________________________________________


(2)

_______________________________________________

5. A horse/ strong/ a person.

_______________________________________________

III. Rewrite these sentences, keeping the original meaning:

1. My house is bigger than your house.

=> Your house is...

2. The đen car is cheaper than the red car.

=> The red car_____________

3. This film is more interesting than that one.

=> That film is_____________

4. My kitchen is smaller than yours.

=> Your kitchen________________

IV . Give the correct size of comparative.


1. My sister is ……….. (good- looking) than I am.

2. A book is ………. (wonderful) than a comic.

Xem thêm: Cam Puchia - Vocabolario Italiano

3. Nina walks ……… (slowly) than her father.

4. She is ………….. (happy) than I am.

5. This bike is……….. (cheap) than mine.


(3)

7. A dog is ……….. ( heavy) than a cat.

8. My pencil is…………. ( long) than yours.

9. New teacher is ……… ( nice) than old one.

10. Ho bỏ ra Minh is………. ( large) than Bien Hoa.

ĐÁP ÁN

I. Odd one out. Which word is pronounced differently in eachline?

1 - C; 2 - B; 3 - C; 4 - B; 5 - D; 6 - D; 7 - D;

II. Write sentences with the cues given. Follow the model

2 - A dog is more intelligent than a chicken.

3 - cha is more friendly than Nam.

4 - Your house is farther from school than my house.

5 - A horse is stronger than a person.

III. Rewrite these sentences, keeping the original meaning

1 - Your house is smaller than my house .

2 - The red oto is more expensive than the đen car.

3 - That film is cheaper than this one

4 - Your kitchen is bigger than my kitchen.


(4)

1 - more good- looking; 2 - more wonderful; 3 - more slowly; 4 - happier; 5 - cheaper;

6 - more comfortable; 7 - heavier; 8 - longer; 9 - nicer; 10 - larger;

Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu giờ đồng hồ Anh lớp 6 trên đây:

Bài tập giờ Anh lớp 6 theo từng Unit:

https:upload.123doc.net.comtai-lieu-tieng-anh-lop-6

Bài tập giờ Anh lớp 6 nâng cao: https:upload.123doc.net.comtieng-anh-pho-thong-lop-6

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 6:


Tài liệu liên quan


*
De kiem tra tieng anh 6 4 644 21
*
đề kiểm tra tiếng anh cuối năm 6 3 618 đôi mươi
*
Đề bình chọn tiếng anh số 6 pdf 4 548 2
*
để bình chọn tiếng anh lớp 6 4 883 22
*
4 ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH GRADE 6- HKII (2012) 8 429 8
*
de kiem tra tieng anh 6 hoc ky II so II 2 450 1
*
DE KIEM TRA TIENG ANH HOC KI II LOP 6 teo DAP AN 2 727 6
*
Đề kiểm tra tiếng Anh 6,7,8 &9 40 300 0
*
ĐÈ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 6 12 844 7
*
kiêm tra so hoc 6 chuong 3 co dap an 3 234 0
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(11.6 KB - 4 trang) - sở hữu Đề soát sổ tiếng Anh 6 Unit 4 My neighbourhood - bài bác tập Unit 4 lớp 6 My neighbourhood bao gồm đáp án
Tải bản đầy đầy đủ ngay
×