Các bài toán lượng giác thi đại học

Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant to lớn Be Rachel Hollis

Bạn đang xem: Các bài toán lượng giác thi đại học

*

*

*

Boundaries Updated and Expanded Edition: When khổng lồ Say Yes, How lớn Say No to lớn Take Control of Your Life Henry Cloud
*

Xem thêm: Phân Tích Câu Thơ " Nhà Ai Pha Luông Mưa Xa Khơi "  (Quang Dũng, Tây Tiến)

*

Necessary Conversations: Changing Your Mindset lớn Communicate Confidently and Productively Liz Nolley Tillman
Getting More Done: Wielding Intention and Planning khổng lồ Achieve Your Most Ambitious Goals Michelle Loucadoux
The Full Spirit Workout: A 10-Step System to Shed Your Self-Doubt, Strengthen Your Spiritual Core, and Create a Fun & Fulfilling Life Kate Eckman

tổng hòa hợp câu lượng giác vào đề thi đh 2002-2016 teo loi giai

1. Siêng đề PHƯƠNG TRÌNH LƯƠNG GIÁC Luyện thi Đại học“Chỉ sợ hồ hết ai không chịu cố gắng! Còn các em?”PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC(Trong những kỳ thi Đại Học đất nước hình chữ s )-----------–˜&™—------------A- GIẢI PHƯƠNG TRÌNH:1) (ĐHB-02) 2 2 2 2sin 3 cos 4 sin 5 cos 6x x x x- = -Gợi ý: TXĐ: D R=Dùng cách làm hạ bậc:( )1 cos6 1 cos8 1 cos10 1 cos12(1) cos6 cos8 cos10 cos122 2 2 2cos 02cos7 .cos 2cos11 .cos 2cos cos11 cos7 0cos11 cos7- + - +Û - = - Û + = +=éÛ = Û - = Û ê =ëx x x xx x x xxx x x x x x xx x2) (Dự bị 02)4 4sin cos 1 1cot25sin2 2 8sin2x xxx x+= -Gợi ý: TXĐ: 2 chiều R kpì ü= í ýî þDùng công dụng 4 4 21sin cos 1 sin 22x x x+ = -( )222 211 sin 2 cos2 12(1) 8 4sin 2 20cos2 55sin2 2sin2 8sin24 1 cos 2 20cos2 13 0 4cos 2 20cos2 9 0-Û = - Û - = -Û - + - = Û - + - =x xx xx x xx x x x3) (Dự bị 02)244(2 sin )sin3tan 1cosx xxx-+ = hay244(2 sin 2 )sin3tan 1cosx xxx-+ =Gợi ý: TXĐ: 2 chiều R kppì ü= +í ýî þSử dụng cách làm nhân ba: 3sin3 3sin 4sinx x x= -4 24 4 24 44 4 2 34 2 2 2 3sin (2 sin )sin3(1) 1 sin cos (2 sin )sin3cos cossin cos (2 sin )(3sin 4sin )sin (1 sin ) (2 sin )(3sin 4sin )x x xx x x xx xx x x x xx x x x x-Û + = Û + = -Û + = - -Û + - = - -4) (Dự bị 02) 2tan cos cos sin (1 chảy tan )2xx x x x x+ - = +Gợi ý: TXĐ: ; 22D R k kpp phường pì ü= + +í ýî þ222(1) . .222 . . .2 22sinsintan cos cos sin sincos cossinsintan cos cos sin sin coscos cosÛ + - = +Û + - = +xxx x x x xxxxx x xx x x xxx