BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4 UNIT 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và mua ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại trên đây (81.94 KB, 5 trang )


Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 5

Bài tập Unit 5 lớp 4

nâng cao: Can you swim?

Bản quyền ở trong về upload.123doc.net nghiêm cấm số đông hành vi sao chép vì mục tiêu thươngmại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently fromthe rest

1. A. Sugar B. S ee C. S ing D. S nake2. A. Watch B. W et C. W orm D. Two3. A. Peach B. Lunch C. Ache D. MarchExercise 2: Choose the best answer

1. Two - the _______/ twelve - the _________A. Second - twelveth

B. Second - twelfthC. Twoth - twelvethD. Twoth - twelfth

2. She ________ music after schoolA. Listen to

B. Listen withC. Listens withD. Listens to

3. Can you play volleyball? - No, I _______ But I can play footballA. Can

B. Can’t not
C. Can’tD. Cans not

4. How many books ______ there on the bookshelf?A. Be


(2)

D. Are

5. My father ________ like cooking. He can’t cookA. Don’t

B. Doesn’tC. DoD. Does

6. Can you ______ badminton?A. Play

B. DoC. DoesD. Plays

7. What is the ______ today? - It’s May _________.A. Day - 2nd

B. Dates - 2nd

C. Day - 2nd

D. Date - 2nd

8. What does she often do _______ Saturday? - She often plays chess.A. In

B. AtC. OnD. With

Exercise 3: Write the opposite sentences1. We are from Japan

_________________________________________2. I cannot dance hip -hop


(3)

_________________________________________4. My brother can draw

_________________________________________5. My classmates can skip

_________________________________________Exercise 4: Read and write the answers

My name is Phong. I am ten years old. I am Vietnamese. These are my friends. They areEnglish. They can vị different things. This is Jane. She can play the piano. She oftenplays the piano at school parties. This is Jill. She can swim. That is Ann. She cannotswim, but she can ride a bike. I can dance. I want to be a dancer.

1. What nationality is Phong?


_________________________________________2. What can he do?

_________________________________________3. What can Jill do?

_________________________________________4. What can Ann do?

_________________________________________5. What can Jane do?

_________________________________________

Exercise 5: Reorder these words khổng lồ have correct sentences1. Can/ fluently./ brother/ English/ speak/ My/./

_________________________________________2. Can/ John?/ do,/ you/ What

_________________________________________3. Sing/ dance./ can/ she/ but/ Mary/ can’t/

_________________________________________


(4)

1. Lan can skates

_________________________________________2. I can not ride a bike


_________________________________________3. What day it is tomorrow?

_________________________________________-The

end-Bài tập Unit 5 lớp 4

nâng cao: Can you swim?

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently fromthe rest

1. A2. D3. C

Exercise 2: Choose the best answer

1. B 2. C 3. C 4. D

5. B 6. A 7. D 8. C

Exercise 3: Write the opposite sentences1. We aren’t from Japan

2. I can dance hip -hop

3. Linh doesn’t play chess on Sundays4. My brother can’t draw

5. My classmates can’t skip

Exercise 4: Read & write the answers1. He is Vietnamese


(5)

5. She can play the piano

Exercise 5: Reorder these words khổng lồ have correct sentences1. My brother can speak English fluently

2. What can you do, John?

3. Mary can sing but she can’t dance

Exercise 6: Correct one mistake in each of the following sentences1. Cầu thang skate


Tài liệu liên quan


Xem thêm: Ben 10: Phần 4 Tập 1 0: Phần 4 Tập 1, Ben 10: Phần 4 Tập 1

*
bài xích tập bồi dưỡng HS xuất sắc HÓA 9 có đáp án 6 1 4
*
tài liệu 260 bài bác tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều (Có đáp án) pdf 30 3 74
*
tư liệu ĐỀ KIỂM TRA LỚP 10 ( TỔNG HỢP) ( CÓ ĐÁP ÁN) pptx 7 613 4
*
Tài liệu bài bác tập trắc nghiệm về cấu hình electron (Có đáp án) pptx 15 3 47
*
168 bai toán HSG 5 có đáp án 76 502 0
*
250 bài bác tập phương trình và hệ phương trình bao gồm đáp án 114 766 0
*
Bai tap hinh giai tich vào mat phang (có dap an) 8 501 2
*
bài tập trắc nghiệm môn cai quản trị marketing có giải đáp 22 995 4
*
bai tap dong dien trong cac moi truong co dap an 2 720 3
*
Bai tap phuong phap đắm say so chon loc(co dap an) 8 351 1
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(10.48 KB - 5 trang) - Tải bài xích tập Unit 5 lớp 4 nâng cao: Can you swim? - Ôn tập giờ Anh lớp 4 Unit 5 gồm đáp án
Tải bạn dạng đầy đủ ngay
×